2011

Året på NKCdb har i hög grad präglats av genomlysning, utvärdering och flytt av kontor. Numera finns vårt kontor på Kungsgatan 36 i Norrköping. Vi tog själva initiativ till en intern utvärdering av verksamhetsåren 2003-2010, vilken har genomförts av docent Ann-Christine Gullacksen, Malmö högskola. Dessutom har Statskontoret, på uppdrag av regeringen, genomfört en översyn av de statliga stöden till dövblindområdet. Båda dessa utredningar, tillsammans med de möten med företrädare för de svenska landstingen och andra myndigheter samt brukarorganisationen FSDB som genomförts under 2011, ligger till grund för utformandet av ett nytt avtal med Socialdepartementet, som vi hoppas ska bli klart före årsskiftet.