Dags för förändring!

Varje torsdag – i alla väder- samlas representanter från olika brukarorganisationer utanför Rosenbad för att möta politiker och dela ut flygblad. Torsdagsaktionen kräver att regeringens departementspromemoria från 2010 ”Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet och diskriminering” ska förverkligas. Huvudinnehållet är att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering och skrivas in i Diskrimineringslagen. Ett fantastiskt förslag och ett steg i rätt riktning mot ett jämlikare samhälle. Nu på torsdag kommer det att stå ”671 dagar har vi väntat!” på flygbladen. Så länge sedan är det nämligen som ”Bortom fagert tal” presenterades.

I FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning artikel 25 står det att ”människor med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa utan diskriminering på grund av funktionsnedsättningen”. I hälso- och sjukvårdslagen kan man läsa att ”målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen oavsett bostadsort eller ålder. Vården ska ges med respekt för den enskilde och vara behovsstyrd”. Trots det får vi alltför ofta höra från personer med dövblindhet och deras närstående att man inte får det stöd, den habilitering eller rehabilitering man är i behov av och att samordning av resurserna saknas.

På Handisams hemsida kan man läsa följande: ”personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre, har lägre socialt deltagande, har sämre ekonomiska villkor och har sämre levnadsvanor. Dessa skillnader syns för kvinnor, män, föräldrar, barn och unga med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning. För att förbättra folkhälsan hos personer med funktionsnedsättning, och därmed hela befolkningen, krävs en bredd av insatser inom flera av de prioriterade politikområdena.” Handisam presenterar dystra siffror och ger en allvarlig bild av situationen för personer med funktionsnedsättning. Även forskarna vid HEAD i Örebro kan med sina resultat bekräfta att vissa grupper av personer med dövblindhet har en högre förekomst av hälsoproblem än befolkningen i stort.

Jag beundrar FSDBs och alla andra organisationers representanter för deras energi, hopp och framtidstro när de varje torsdag – i ur och skur – samlas utanför Rosenbad för att försöka påverka och förbättra samhället för personer med funktionsnedsättning.