Intensiv försommar!

Våren och försommaren har varit intensiv på NKCdb! Våra projekt kring grundkurser håller på att avslutas och övergå till en permanent verksamhet. Sista provkursen hölls i Visby den 23 maj och var mycket uppskattad. Glädjande är att över 40 personer har anmält sig till höstens ”grundkurs om förvärvad dövblindhet”. Om det fortsätter så kommer kunskapsutvecklingen på dövblindområdet att öka i en väldig fart! I Skåne har vi genomfört en tredagars workshop tillsammans med Regions Skånes Dövblindenhet och en gruppbostad i Lund. Temat var samspels- och kommunikationsutveckling. Dagarna dokumenterades och vi återkommer med ett reportage på hemsidan längre fram. Expertteamet samlades i Kalmar den 29 maj och för närvarande har vi 20 ärenden för utredning och diagnostisering. Genetiken fortsätter att göra framsteg. Sten Andréasson berättade att man på flera platser i världen har börjat testa genterapi på personer med ögonsjukdomen Retinitis pigmentosa. Läs mer om detta i följande länk >>

Arbetet med att ta fram riktlinjer eller vägledning för habilitering och rehabilitering till barn och vuxna med dövblindhet har kommit igång under våren. Det är ett långsiktigt arbete med många inblandade; brukare, anhöriga, yrkesverksamma från olika delar av landet och forskare.  Samtliga svenska landsting uppger i en undersökning vi gjort att de önskar och har behov av riktlinjer för dövblindspecifik habilitering och rehabilitering. Därför är det utan tvekan en uppgift som vi kommer att prioritera framöver.

Likaså arbetar vi intensivt tillsammans med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) kring IT- och kommunikationsfrågor. Ett arbete som vi hoppas kommer att kunna fortsätta i permanent form från år 2013. Behovet av en nationell resurs som stöd till landstingen när det gäller IT-frågor och dövblindhet är stort. Den moderna tekniken erbjuder många nya möjligheter för personer med dövblindhet och bidrar i allra högsta grad till ökad delaktighet, både i det privata livet och i samhällslivet. Därför är det mycket angeläget att fortsätta den utvecklingen tillsammans med FSDB.  Även detta är ett prioriterat område för oss under det här året.

Vi jobbar också vidare på att förbättra vår hemsida, så att ni kan få god nytta av den när ni söker information och kunskaper om dövblindhet. Vill även fortsättningsvis ha synpunkter från er på förbättringar som kan göras eller tips om information som ni tycker skulle finnas på hemsidan.

Fortsätt att följa oss på Facebook. Där annonserar vi om olika spännande saker som är på gång och länkar till material som ni kan ta del av, andras rapporter, utredningar och annat som vi tycker är viktigt.

Njut av sommaren!!!