Lägesrapport från Nkcdb

Under 2015 prioriterar vi arbetet med identifikation av barn med dövblindhet. Vi har startat i Kalmar län och även påbörjat en diskussion med barnhabiliteringen och dövblindteamet i Stockholms län.

IKT-arbetet är också fortsatt högprioriterat. En plan för att kunna bygga upp IKT-stöd inom Nkcdb har tagits fram. Den grundar sig dels på intervjuer med samtliga 21 landsting och dels på en brukarenkät som genomförts under vintern. Stödet kommer att byggas upp under 2015 och bestå av en nationell expertgrupp med uppdraget att bland annat ge rådgivning, stöd och support till professionella i olika verksamheter.

2015 års nationella dagar om dövblindhet är förlagda till Stockholm den 19-20 oktober och temat kommer att vara ”kommunikation”. Planering pågår för fullt. Arbetet med vår ”vägledning för dövblindspecifikt stöd” fortsätter och vi har haft ett tvådagarsseminarium med brukare, professionella och forskare. Utbildningsinsatsen till Arbetsförmedlingen har avslutats under våren och vi håller på att bilda ett nätverk med Af och FSDB. I höst planeras grundkurs om förvärvad dövblindhet i Växjö.

Expertteamet genomför nu i veckan ett seminarium kring Alströms syndrom i samarbete med Sällsynta diagnoser, och tillsammans med SPSM har vi genomfört en nationell nätverksträff kring Charge syndrom. Läs artikel >>

Arbetet med vår forskningsdatabas fortsätter att utvecklas och för närvarande pågår ett omfattande arbete med att kategorisera all den forskning som vi har tagit fram. Detta sker i samarbete med Örebro universitet. Det finns ett stort internationellt intresse för det arbete vi gör med att samla och kategorisera dövblindforskning. Även vårt material kring socialhaptisk kommunikation växer och utvecklas och nytt material kommer så småningom att publiceras på hemsidan.

Nordisk samverkan har under första kvartalet skett kring olika frågor som Charge, IKT, gemensam studieplan kring grundkurser, revidering av den nordiska definitionen, taktil språklighet, framställning av metodmaterial kring livsomställning vid dövblindhet etc. Vi har också haft ett möte med Nordens välfärdscenter och diskuterat gemensamma frågor.

Det är alltså många olika aktiviteter som sker samtidigt och det känns mycket inspirerande och roligt med så stort engagemang runtomkring i landet.

Passa på och njut för nu har våren kommit på riktigt!