Nytt om tolkutbildningen från 1 juli

Ny förordning om tolkutbildningen

Inför halvårsskiftet 2012 ändras ett stort antal lagar och förordningar. Många av dessa påverkar kommuner, landsting och regioner – mer eller mindre. En ny förordning rör tolkutbildningen i Sverige.

(Propositionerna: 2009/10:149 och 2011/12:1, utg. omr. 16)

En ny förordning om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk ersätter förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakt¬ tolkutbildning m.m. I den nya förordningen regleras statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund för kontakttolkutbildning, utbildning av lärare, språkhand¬ledare och bedömare för kontakttolkar samt kostnader för resor, inackordering och stipendier för deltagare i kontakttolkutbildning. I förordningen regleras vidare statsbidrag till folkhögskolor för utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet och teckenspråk¬ lärarutbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan övertar ansvaret för att fördela statsbidraget från Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, som avvecklas. Myndigheten ska också ha tillsyn över de statsbidragsberättigade utbildningarna och granska deras kvalitet.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 juli 2012.

Läs mer >> 

Myndigheten för yrkeshögskolan tar över ansvaret för tolkutbildningar

Från och med 1 juli 2012 övertar myndigheten för yrkeshögskolan ansvaret från Tolk- och översättarinstitutet för tolkutbildningar inom folkbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för att pröva frågor om statsbidrag samt att utöva tillsyn och granska kvaliteten när det gäller utbildningar till kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk. Uppdraget har tidigare hanterats av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet.

Utbildningarna, som berörs, bedrivs idag av 16 olika anordnare inom folkbildningen, på folkhögskolor och studieförbund. Utbildningarna är på eftergymnasial nivå och leder till yrkesrollerna:

Kontakttolk, som tolkar mellan enskilda personer och representanter för svenska myndigheter.

Teckenspråkstolk, som tolkar, oftast simultant, mellan talad svenska och svenskt teckenspråk, vid tolkning för en person med dövblindhet används ofta teckenspråket taktilt.

Skrivtolk, tolkar från talad svenska till skriven.

Vid frågor kontakta: Avdelningen för utbildningsfrågor, telefon: 010 – 209 01 00, e-post: info@yhmyndigheten.se