Sammanfattande tankar om 2014

Vi är redan en bra bit inne på ett nytt år och vintern rusar mot vår. I Lund blommar snödroppar och vintergäck i trädgårdarna efter en vinter utan snö.

År 2014 var ett intensivt och roligt arbetsår på NKCdb. Vi lyckades rekrytera experter till att arbeta med två viktiga frågor; IKT och barn- och familjefrågor. Vi ser redan tydliga behov och mönster som gör att vi under 2015 kan arbeta fram strategier för hur vi ska arbeta vidare med dessa två områden framöver.

Bland annat ska vi under 2015 ta fram ett kunskapsstöd för identifikation av barn och testa det i samarbete med Kalmar läns landsting, med förhoppning om att det sedan kan användas i hela landet. Detta arbete har redan påbörjats och ska bli väldigt spännande att se resultatet.

I samband med vår kartläggning av landstingens insatser när det gäller rehabilitering med IT-baserad teknik, ser vi mycket stora skillnader beroende på var i landet man bor. Men gemensamt för samtliga landsting tycks ändå vara att man inte kan hålla sig ajour med utvecklingen när det gäller produkter och program som personer med dövblindhet behöver. Man saknar ofta också kompetens och resurser för att kunna utbilda brukaren så att den ordinerade tekniken verkligen ger bästa möjliga nytta. När det gäller IKT så ska vi under året bygga upp ett IKT-stöd baserat på de kunskaper vi samlat in från brukare, anhöriga och professionella under 2014.

Vidare har vi varit flitiga med att publicera material och artiklar till hemsidan och ovanligt många insatser med expertstöd, seminarier, temadagar och enskilda föreläsningar har genomförts. Intresset har varit stort och våra aktiviteter har varit välbesökta. Vi har försökt möta upp där vi efterfrågats, t.ex. inom Arbetsförmedlingen. Det har gjort att vi nått ut till många. Totalt har mer är 1 000 personer deltagit i våra olika gruppaktiviteter (handledning, kurser, seminarier, konferenser och enskilda föreläsningar).

Vi har också noterat att dövblindfrågor på ett annat sätt än tidigare har uppmärksammats även i media, vilket förhoppningsvis är ett resultat av en ökad medvetenhet i samhället. Vår hemsida och vår Facebook-sida har varit fortsatt välbesökta, både av personer som på något sätt är berörda av dövblindhet; att de har dövblindhet själva, är anhöriga eller arbetar med målgruppen, men också av andra intresserade. Detta är givetvis positivt då kunskap hos ”allmänheten” får effekter t.ex. i form av bättre bemötande och kanske också påverkar arbetet med tillgänglighet.

Målet med allt vi gör är att personer med dövblindhet ska få ett gott och kvalificerat stöd när de möter professionella ute i olika verksamheter runtom i landet. Vi hoppas på en lika positiv år 2015. Även om det alltid finns massor att göra….  så glöm inte att njuta av våren som är på väg!

Vintergack