Fysisk och psykisk hälsa

Den kombinerade syn- och hörselnedsättningen/dövblindheten är sammanvävd med personens pågående livssituation, där den medför konsekvenser av olika slag. Pendlingen mellan perioder av försämring och stabilitet av funktionerna sliter på de psykiska krafterna. Ibland kan det vara synen som försämras och ibland hörseln. Dessa förändringar kräver var för sig olika strategier för att hantera vardagen. Även om funktionerna är stabila är nedsättningarna så energikrävande att den fysiska och psykiska hälsan riskerar att påverkas negativt. Funktionsnedsättningen påverkar också vardagens val av praktiska strategier men också den sociala och känslomässiga delen av livet, vilket ofta leder till en psykisk belastning i personens liv med upplevelser av stress och energiförlust som följd.

Brist på stimulans över tid kan leda till sensorisk deprivation, som i sin tur leder till olika sekundära konsekvenser som passivitet, utåtagerande, självskadebeteende och ibland onödig utvecklingshämning. Detta är särskilt märkbart hos personer som föds med eller förvärvar dövblindhet tidigt i livet, ofta med stora kommunikationsproblem som följd.

Ny forskning visar på såväl psykisk som fysisk ohälsa hos personer med dövblindhet. I studier av personer med Ushers syndrom framkommer en ökad ohälsa. Fysiskt i form av bland annat trötthet, huvudvärk, smärta i nacke och axlar. Psykiskt i form av ångest, oro, depression, känslor av att vara värdelös men också tankar om självmord och självmordsförsök. Forskning visar också att arbete och sysselsättning verkar ha en skyddande effekt mot fysisk och psykisk ohälsa. Detta är ny kunskap som behöver beaktas i det professionella arbetet med personer med dövblindhet och deras närstående, både vid val av professioner som bör finnas tillgängliga för personer med dövblindhet och vid val av stöd och insatser.