Information

Möjligheten att kommunicera och ta del av information påverkas av dövblindheten. Det handlar både om att kunna läsa skriven text och att direktkommunicera med andra.

Information ger viktig kunskap och är en förutsättning för att kunna delta i olika sammanhang, på lika villkor som andra. Det ger också underlag för att ta beslut i olika frågor, stora som små. Som nämnts tidigare begränsar dövblindheten den sociala samvaron, vilket ytterligare bidrar till bristande tillgång till information. Ju färre sociala sammanhang man deltar i, desto mindre möjligheter att ta del av aktuella diskussioner i samhället.

Idag lever vi i ett utpräglat informationssamhälle där klyftorna riskerar att öka mellan de som har möjligheter och de som inte har möjligheter att tillägna sig information och kommunicera med omvärlden. Vi har ett stort utbud av medier och den moderna tekniken ger stora möjligheter. Informationsflödet som dagligen når fram till seende och hörande personer och som vi tar för givet, är svårt att få tillgång till för personer med dövblindhet. Såväl auditiv som visuell information är svårtillgänglig för barn och vuxna med dövblindhet. Det gäller all den information vi får via TV, radio och tidningar och inte minst den information vi får, när vi lyssnar till andras samtal.

Med begränsningar av syn- och hörselfunktionerna blir alltså medier oftast otillgängliga och man kan inte vara aktiv och delaktig på lika villkor som andra medborgare. Samtidigt vet vi utifrån väl prövade och dokumenterade erfarenheter att den nya tekniken innebär stora möjligheter för personer som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet, om den bara kan göras tillgänglig. Därför krävs det speciella satsningar på IKT,  informations- och kommunikationsteknologi. Tekniken måste göras tillgänglig för personer med dövblindhet och det innebär både framtagande av specifika produkter och kunskaper om hur man kan få bäst nytta av tekniken i vanliga konsumentprodukter som mobiler och surfplattor.