Behov och insatser i olika livsfaser

Små barn

Skolbarn

Ungdom

Ung vuxen (18-24 år)

Vuxen

Äldre

Indelningen i olika livsfaser bygger på att förväntningarna på vad man ska klara av, var man befinner sig med mera ser olika ut beroende på bland annat hur gamla vi är. Det mer generella kring dövblindhetens konsekvenser finns under fliken Dövblindhet på vägledningens startsida. Det kan också vara så att vissa saker behövs hela livet och det finns då beskrivet i den livsfas där det uppkommer först alternativt där det är mest förekommande.

Ett litet barn är mest hemma och så småningom på förskola. Detta ställer vissa krav på barnet och på omgivningen. När barnet börjar skolan blir det en ny arena med nya krav och förväntningar samt att kompisar och ett socialt liv kommer att bli allt mer viktigt. För en ung vuxen handlar det om att flytta hemifrån till ett eget boende eller kanske till ett gruppboende, att sluta gymnasiet och komma ut i arbetsliv alternativt högre studier,  kanske bilda familj osv. Allt detta ställer nya och speciella krav på personen samt omgivningen.

Även i det fortsatta livet behövs insatser av olika slag från olika instanser.  För många med dövblindhet finns även en progression att ta hänsyn till som ställer krav på kontinuerliga re-/habiliteringsinsatser. När det gäller ”äldre” så beskrivs det i texten att det är vissa skillnader beroende på om det är en person som har levt med sin dövblindhet eller om det är vad som kan benämnas en  åldersrelaterad syn- och hörselnedsättning, dvs en person som på äldre dagar drabbas av syn- och hörselnedsättningar – här behöver rehabiliteringsinsatserna, kanske främst bemötandet,  se olika ut.